Rubaiyyat illustration by Elihu Vedder (verses 37-39)
Rubaiyyat illustration by Elihu Vedder (verses 37-39)